Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

1588 649f 380
Reposted fromfeegloo feegloo viajanuschytrus januschytrus
1935 58ae 380
Reposted fromyikes yikes viajanuschytrus januschytrus
2204 aca6 380
Reposted fromkogs kogs viajanuschytrus januschytrus
1752 0147 380
Reposted fromlordsoth lordsoth viajanuschytrus januschytrus
7869 cd23 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
1414 3711 380
Reposted fromsailormoon sailormoon viainsanedreamer insanedreamer
2605 a6eb 380
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
6746 42b6 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
3075 ad25 380
Reposted fromGIFer GIFer
6527 500b 380
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
1103 fa1a
Reposted fromTamahl Tamahl vianiskowo niskowo
0775 3ecf 380
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarosalie rosalie
lata studenckie to jedyny szczęśliwy okres w życiu, kiedy przyszłość stoi otworem i wszystko zdaje się możliwe, natomiast życie dorosłe, praca zawodowa to powolne i stopniowe zapadanie się; zresztą pewnie właśnie dlatego młodzieńcze przyjaźnie nawiązywane podczas studiów, jedyne prawdziwe przyjaźnie, rozpadają się po wejściu w życie dorosłe: unikamy spotkań z przyjaciółmi z dawnych lat, gdyż nie chcemy być konfrontowani ze świadkami naszych straconych nadziei, z oczywistością naszego upadku.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viarosalie rosalie
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
3515 36a1 380
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
2673 2323 380
Reposted fromtichga tichga viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl