Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
6057 116e 380
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
1825 74ae 380
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia

January 23 2020

6398 ac89 380
via ta-cichutka

January 21 2020

A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromte-quiero te-quiero viaindiferencia indiferencia
2602 7730 380
Reposted frombrumous brumous viaindiferencia indiferencia
Bez przerwy.

Następnym razem,  gdy powie, bym  puścił jej rękę, wiem, że powinienem chwycić ją mocniej.

Kobiety nie masz rozumieć, tylko kochać.

Bez przerwy.
— znalezione
Reposted fromresort resort viaindiferencia indiferencia
Za codzienne dzień dobry i dobranoc, bo bez nich wszystko byłoby na nic.  Dziękuję                                                   -indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia
3254 ab79 380
Reposted fromSilentRule SilentRule viajanuschytrus januschytrus
0972 4627 380
Reposted fromtitos2k titos2k viaxanth xanth
3604 247a 380
2777 25bc 380
Reposted frommangoe mangoe viaxanth xanth
5180 fea9 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
5752 414b 380
Reposted fromGIFer GIFer viajanuschytrus januschytrus
4436 a126 380
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajanuschytrus januschytrus
1872 3ff4 380
Lew Tołstoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl