Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

3499 528f 380
Reposted fromidiod idiod vianiskowo niskowo
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vianiskowo niskowo
7804 af7c 380
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
5288 fe9c 380
6358 b1d7 380
8346 6693 380
Reposted fromnazarena nazarena viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Shiba
Reposted fromvolldost volldost
9236 3586 380
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
9384 2009 380
3652 866f 380
Reposted fromoiv13 oiv13 viajointskurwysyn jointskurwysyn
5583 dbc3 380
Każdy ma swoją lepszą i gorszą wersję. Tę lepszą pokazujemy światu, tę gorszą ubieramy w kapcie i straszymy nią w domu. Czasami tak trzeba. Po prostu.
— Gabriela Gargaś
0732 14cf 380
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
0888 0ab3 380
Reposted fromGIFer GIFer
6123 bb6e 380
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl