Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

6800 7863 380
Reposted fromGIFer GIFer
1423 3b30
Baman and Piderman is the best series on youtube, sebiobusly.
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viazupowicze zupowicze
2920 3afb 380
Reposted fromdzidator dzidator viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
0401 c428 380

泥棒猫 thief cat!

2172 ec44 380
8140 27a9 380

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

3323 9bf9 380
Lokalny patriotyzm
5447 9f3c 380
6740 ad48 380
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
2038 b708 380
Moscow
Reposted fromvolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl