Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

8561 b965 380
Reposted fromjottos jottos viawhereverimayroam whereverimayroam
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
0215 fec2 380
Reposted fromankess ankess viawhereverimayroam whereverimayroam
6381 0ebd 380
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viawhereverimayroam whereverimayroam
2443 c0a9 380
Reposted fromkrzysk krzysk
3069 8108 380
Reposted fromkrzysk krzysk
3189 173e 380
Reposted fromkrzysk krzysk
3443 90fc 380
Reposted fromkrzysk krzysk
7820 8da3 380
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
2199 c0a7 380
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaalexnouveau alexnouveau
2296 4797 380

Amanda Cerny

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viasurpriseme surpriseme
9043 1c71 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl