Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3376 fa57 380
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaTurekMenistan TurekMenistan
3328 25c3 380
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaTurekMenistan TurekMenistan
Meiner!
Reposted fromtgs tgs viaTigerle Tigerle
3845 1390 380
Reposted fromlyder lyder viaTigerle Tigerle
Reposted fromshakeme shakeme viamonjurka monjurka
7532 cb4e 380
Reposted fromrandoom randoom
1002 5a97 380
Reposted fromkarant karant viaepi epi
nie musimy się katować
nienormalną sytuacją
nauczymy się kochać
przestaniemy się bać
życie stanie się muzyką
i stanie się to co ma się stać
— Kryzys
5220 3cd8 380
Reposted fromkostuchna kostuchna
5218 c906 380
Reposted fromkostuchna kostuchna
3684 74ae 380
Reposted frompixielark pixielark viajointskurwysyn jointskurwysyn
3679 94e8 380
Reposted frompixielark pixielark viajointskurwysyn jointskurwysyn

Po prostu przyjedź, nie mów nic, połóż się koło mnie i przytul, nie pozwól mi

Reposted fromkostuchna kostuchna
Nawet kiedy zapamiętam twarze, to zapomnę imion. Wśród miliona, ani śladu twoich rąk...
— huczuhucz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl