Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

4224 a1d9 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasalluhi asalluhi
5873 36d8 380
Reposted fromclerii clerii viaasalluhi asalluhi
7515 9d5a 380
Reposted fromYuei Yuei vianiskowo niskowo
3129 b8c1 380
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic vianiskowo niskowo
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianiskowo niskowo
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
5825 bd5f 380
Reposted fromFinrod Finrod viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
7821 769b 380
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
0132 0b1d 380
Reposted fromdontforgot dontforgot viabrzask brzask
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabrzask brzask
8429 cace 380
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
2677 6c66 380
Reposted fromnoja noja viabrzask brzask
7604 0ac8 380
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
4884 c1fd 380
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
4848 72ec 380
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask

February 18 2017

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing vianiskowo niskowo
0909 d454 380
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianiskowo niskowo
6949 ba38 380
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl