Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
0774 b6d5 380
Reposted fromsosna sosna vianiskowo niskowo
9040 498e 380
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiskowo niskowo
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
8216 07d5 380
Reposted fromem82 em82 vianiskowo niskowo
3312 d5d9 380
Reposted fromslodziak slodziak viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

Czy wierzysz w szczęśliwe zakończenia?
Wierzę, że być może kiedyś będzie lepiej, że w końcu mi się poszczęści, że przestanę się zadręczać, że wstanę rano i po prostu się uśmiechnę, że kiedy położę się spać, zasnę ze spokojną głową, a nie z tysiącem zagmatwanych myśli. Wierzę w lepszych ludzi, inny świat i dobro. Wierzę, że każdy ma swój moment i na każdego przyjdzie odpowiednia pora.
Życie to nie film ani książka, nie ma szczęśliwych zakończeń, wybuchu miłości, poświęceń i ideałów. Świat został zbyt wyidealizowany na podstawie nierealnych postaci. Właśnie dlatego ludzie wierzą, że na koniec będzie lepiej, bo zakończenia zawsze są wspaniałe. Niestety nie w prawdziwym życiu.

7149 7a22 380
Reposted fromfungi fungi vianiskowo niskowo
8792 02cb 380
Reposted fromseaweed seaweed vianiskowo niskowo
8609 a6e2 380
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
5101 dd76 380
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam vianiskowo niskowo
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianiskowo niskowo
4842 f644 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
7563 6fdb 380

daily-biology:

The Capybara, a large rodent native to South America, is capable of running as fast as a horse

*squeals* CAPYBABIES

9822 bc81 380
Reposted fromMtsen Mtsen vianiskowo niskowo
2244 0458 380
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
0668 8458 380
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
0039 347d 380
Reposted fromareyou areyou vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl